45 results near Chengdu, China
Filter
BI Programmer
Ubisoft · Chengdu, China · 12 days ago ·
Model Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 17 days ago ·
Texture Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 1 month ago ·
Cinematics Designer
Ubisoft · Chengdu, China · 1 month ago ·
3D Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Level Designer
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Lead Concept Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Art Director
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Character Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Rigger
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Technical Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 2 months ago ·
Web Programmer
Ubisoft · Chengdu, China · 3 months ago ·
Gameplay Programmer
Ubisoft · Chengdu, China · 4 months ago ·
C++ Engine Programmer
Ubisoft · Chengdu, China · 5 months ago ·
VFX Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 5 months ago ·
Tool Programmer (C#)
Ubisoft · Chengdu, China · 5 months ago ·
DevOps Developer
Ubisoft · Chengdu, China · 8 months ago ·
Level Artist
Ubisoft · Chengdu, China · 8 months ago ·
Associate Producer
Ubisoft · Chengdu, China · 8 months ago ·
Graphics Programmer
Ubisoft · Chengdu, China · 10 months ago ·
Animator
Ubisoft · Chengdu, China · 11 months ago ·
Lead Programmer
Ubisoft · Chengdu, China · 1 year ago ·